JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Jednotky koncentrace plynu

Koncentrace hořlavých plynů a par

Hlídaná koncentrace pro hořlavé plyny a páry je obvykle vztažena k dolní mezi výbušnosti. Tento údaj definuje koncentraci plynu nebo páry ve vzduchu, pod kterou se nevytváří výbušná plynná atmosféra.
K označení dolní meze výbušnosti se používají zkratky LEL (lower explosion limit) nebo LFL (lower flammable limit). Nastavená koncentrace je pak udávána jako procentuální část z dolní meze výbušnosti.

Např.: Hodnota 20 % LEL pro plyn s dolní mezí výbušnosti 5 % objemu plynu ve vzduchu představuje koncentraci odpovídající 1 % objemu plynu ve vzduchu.


Koncentrace oxidu uhelnatého

Hlídaná koncentrace oxidu uhelnatého je udávána obvykle v ppm (milióntiny objemu). Někdy je však požadovaný údaj uveden v mg/m3. Jestliže váš prohlížeč podporuje JavaScript, můžete v následujícím formuláři převést koncentraci oxidu uhelnatého v ppm (resp. v procentech nebo promile) na mg/m3 a naopak:

Zadejte koncentraci CO:
ppm
procenta
promile
mg/m3

Koncentrace amoniaku - čpavku

Podobně jako u CO bývá častý problém s upřesněním požadované koncentrace amoniaku - čpavku. V následujícím formuláři můžete převést objemové koncentrace na mg/m3 a naopak:

Zadejte koncentraci amoniaku - čpavku:
ppm
procenta
promile
mg/m3

Poznámka: Lze použít i exponentový zápis - např. 56e3 = 56000

Vytisknout