Zabezpečení podzemních parkovišť

Základní principy návrhu, příklady zapojení.

Při zabezpečení podezmních garáží se můžeme setkat s několika systémy detekce plynů. Systém detekce oxidu uhelnatého (CO) v podzemních garážích má typicky dvojí úkol. Jednak slouží k ovládání vzduchotechniky a dále k hlídání překročení hygienické meze koncentrace CO ve vzduchu. V případě, že je do podzemních garáží povolen vjezd autům na CNG a LPG, tak je nutná také instalace systému detekce hořlavých plynů CNG a LPG.

Detekce CO

Při návrhu systému detekce plynu můžeme vyjít z normy ČSN 736058. Zde je doporuční použít jeden detektor na plochu 400 m2. Ze známé plochy určíme počet detektorů, které rovnoměrně rozmístíme do prostoru garáží. Detektory umístíme do výšky cca 150 - 180 cm od země. 

Pro detekci CO můžeme použít detektory GIC40N s napájecím zdrojem NZ34, či snímače GSU2N, které přepojíme k napájecímu zdroji NZ425, nebo k jinému řídícímu systému využívajícímu proudovou smyčku 4 - 20 mA. Pro malé garážě můžeme použít detektor GICO20P-230V, který je určen pro napájení síťovým napětím 230 V / 50 Hz.

Příklady zabezpečení CO v garáži

Zabezpečení malé garáže s plochou do cca 500 m2

Pro takto malé garáže je dostačující jeden až dva detektory CO. Pokud splníme podmínku, že počet parkovacích míst je nižší než 27 (kdy norma ČSN 736058 předepisuje vyhradit přibližně 10% parkovacích míst pro auta na CNG a LPG), tak zde může zakázat vjezt autům na LPG a CNG a není pak vyžadována detekce hořlavých plynů. V takovém případě je možné použít detektory GICO20P-230V. Jedná se o detektory CO napájené síťovým napětím 230 V / 50 Hz se silovými výstupními relé. Detektor je dvoustupňový. První stupeň se spíná při překročení koncetrace 50 ppm CO ve vzduchu. Tento stupeň použijeme pro spínání vzduchotechniky. Druhý stupeň je sepnut při překročení koncentrace 100 ppm CO ve vzduchu. Využívá se pro sepnutí výstražné signalizace.

Příklad zapojení s jedním detektorem GICO20P-230V je níže. V případě použití dvou detektorů zapojíme výstupní relé paralelně.

gico zapojeni

Zabezpečení větší garáže samostatným systémem detekce

Ukážeme si příklad zabezpečení větší garáže s plochou 2 200 m2 a dvěmi sekcemi vzduchotechniky. Z normy ČSN 736058, která vyžaduje 1 detektor na 400 m2 určíme, že potřebujeme 6 detektorů. Ty rovnoměrně rozmístíme do prostoru. Vzhledem k tomu, že je garáž vybavena dvěmi samostatnými sekcemi vzduchotechniky, tak také detektory rozdělíme do dvou sekcí, neboť nemá smysl, aby detektor, který je umístěn například u vjezdu spustil vzduchotecniku v celém objektu.

garaze rozlozeni GICu

Systém tak rozdělíme na dvě části. Jedna z částí bude obsahovat například jeden zdroj NZ34 a dva detektory GIC40N, které můžeme zapojit dle doporučení níže (zvážíme, zda je požadována také chybová smyčka). Druhá část bude obsahovat jeden zdroj NZ34 a čtyři detektory GIC40N. Příklad zapojení s detektory GSU2N naleznete níže.

NZ34 2xGIC40N

 

Zabezpečení úniku CNG a LPG

Při zabezpečení úniku CNG a LPG hlídáme únik metanu (CNG) a únik propan-butanu (LPG). Vzhledem k tomu, že metan je lehčí než vzduch a stoupá ke stropu a propan-butan je naopak těžší než vzduch a klesá k podlaze, je pro zabezpečení CNG a LPG použít dva druhy detektorů GI30WN, kdy u části je požadována kalibrace na metan a u části kalibrace na propan. Detektory kalibrované metanem pak umisťujeme pod strop a detektory kalibrované propanem umisťujeme do výšky cca 300 mm nad podlahu. Při umisťování detektorů je třeba dbát na to, aby byly co nejméně ovlivněny spalinami automobilů. Například tedy zajistit, aby automobily neparkovaly s výfukem v těsné blízkosti detektorů na propan.

Opět je třeba vyjít z normy ČSN 736058, kdy se hlídají úrovně 10% LFL, 20% LFL a 50% LFL. Můžeme tak použít detektory GI30WN. Příklad zapojení, kdy je stupeň III spojen s chybovou smyčkou naleznete níže.

NZ34 GI30W

Zapojení snímačů plynu do řídícího systému

Pokud je hlídaný objekt vybaven centrálním řídícím systémem, je možné zvážit použití snímačů CO, LPG a CNG a jejich napojení do řídícího systému. Pokud to řídící systém umožňuje, tak můžeme použít snímače GSU2N pro detekci CO a snímače GSC4 pro detekci LPG a CNG. Tyto snímače mají výstup na prouduvou smyčku 4 - 20 mA. K řídícímu systému však musíme mít připojeno také řízení vzduchotechniky a spouštění výstražné signalizace. Pro GSU2N platí při standardní kalibraci, že proud 4 mA odpovídá klidovému stavu, kdy není CO detekováno a proud 20 mA odpovídá koncentraci 300 ppm CO ve vzduchu. Snímače GSC4N jsou standardně kalibrovány tak, že 4 mA odpovidají klidovému stavu a proud 20 mA odpovídá koncentaci 50% LFL metanu či propanu.

Obecná doporučení

Pro bezproblémový provoz systému detekce plynu je nutné dodržet několik zásad:

  1. Je nutné dobře zvážit rozmístění čidel v garáži. Při nevhodném umístění může docházet k planých poplachům u čidel na LPG, případně k jejich poškození například stříkající vodou.
  2. Je nutné zabránit poškození čidel při manipulaci s chemikáliemi či barvami v daném prostoru. Často se setkáváme s detektory poškozenými při malování či jiných natěračských pracech v gráži (včetně malování výstražných žlutočerných značení po instalaci detektorů atd.). U detektorů hrozí také poškození v případě provádění svařování v daném prostoru.
  3. U detektorů je nutné provádět pravidelné kontroly a kalibrace dle doporučení výrobce.

 


Tento text má pouze informativní charakter. Pro rádný nárh systému detekce plynu je nutné si prostudovat aktuálně platné předpisy a normy a vycházet z technické dokumentace jednotlivých typů detektorů, snímačů a zdrojů. Společnost J.T.O. System, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost při použití tohoto textu. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem či telefonicky.